"Monito7

  • מוניטור 7״ נייד
  • עובד על סוללות סוני NPF

 

"Monito7